Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

wybuchmuzgu
1002 caf1 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
wybuchmuzgu
wybuchmuzgu
wybuchmuzgu
Wielokrotne łamanie patyków na kolanie lub w dłoniach może okazać się uciążliwe. Przyrząd do łamania patyków Biolite StickSnapper to praktyczny drobiazg, który umożliwia bardziej komfortowo korzystać z kuchenki BioLite. Przyrząd pozwoli łatwo połamać patyki do odpowiedniej długości. Dodatkowo może służyć na biwakach jako otwieracz do butelek.
Reposted fromniggertits niggertits
wybuchmuzgu
0809 5208 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianiggertits niggertits
wybuchmuzgu
0516 efe2 500
Reposted fromhardqorem hardqorem viacarmenluna carmenluna
wybuchmuzgu
1114 c578
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacarmenluna carmenluna
wybuchmuzgu
3343 a147 500
Reposted fromyikes yikes viacarmenluna carmenluna
wybuchmuzgu
1101 d4a0 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacarmenluna carmenluna
wybuchmuzgu
0202 ad3e 500
Reposted frompapaj papaj vianiggertits niggertits
wybuchmuzgu
0320 c563 500
Reposted fromSardion Sardion
wybuchmuzgu
0268 0ecf 500
Reposted fromwentyl wentyl viapffft pffft
wybuchmuzgu
7927 e04b 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viau-dit u-dit
wybuchmuzgu
9851 40b5 500
Reposted fromfungi fungi viau-dit u-dit
wybuchmuzgu
Reposted fromFlau Flau viaduobix duobix
wybuchmuzgu
9969 cf90 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viaduobix duobix
9399 e768
Reposted fromshitsuri shitsuri viaduobix duobix
7244 d7af 500

witty-remarks:

I can’t remember if I’ve already reblogged this, but this is important.

Reposted fromdasweisskanin dasweisskanin vianiedobrze niedobrze
wybuchmuzgu
0870 fa18 500
Reposted fromtfu tfu
wybuchmuzgu


Life in technicolor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl